Đến thẳng Menu
래프트 메뉴


본문

수술케어센터 > 집에서 출발하기 전에

집에서 출발하기 전에 바노바기 성형외과는 항상 모든 상황을 염두해두며 수술 전부터 수술 후까지 안전하게 관리해드립니다.

특이 질환이 있으신분

1 선글라스, 모자, 마스크를 필요에 따라 준비하세요. 2 가볍게 샤워, 양치 등을 하고 내원하시며 귀금속은 절대 휴대 금지 사항입니다. 3 수술 후 직접 운전을 하는 것이 위험할 수 있으므로 대중교통을 이용하세요. 4 가슴 수술의 경우 겨드랑이 털은 꼭 면도 하고 오셔야 합니다. (감염의 위험 감소) 5 옷은 약간 큰사이즈의 단추를 여미는 셔츠를 입고 오시는 것이 좋으며 가능한 티셔츠는 피하세요. 헐렁한 바지나 긴 치마가 좋으며 스타킹은 길지 않는 것이 좋습니다. 팬티스타킹은 꼭 피해주세요. 6 국소마취는 특이질병이 없는 한 4시간, 전신마취의 경우 8시간 절대 금식입니다. (물, 주스, 우유, 과일 모두 금식) 단 질병이 있는 경우는  아래의 사항을 따르세요.

특이 질환이 있으신분

당뇨, 심장병, 고혈압 등의 질병이 있으신 분들은 수술 전 준비를 특별히 준비하셔야 합니다. 당뇨병이 있는 경우 - 특별한 의사의 지시가 없는 한 다음과 같이 하십시오

국소마취환자 눈, 코등 국소마취로 수술을 받으시는 분들은 저혈당에 주의하셔야 합니다. 혈당이 150 정도 유지 되는 것이 좋기 때문에 평소 보다 인슐린이나 혈당 강하제를 반으로 용량을 줄이거나 1/3 로 줄이고 식사를 죽, 미음, 스프 등 소화가 잘 되는 음식으로  아침 수술 시에는 새벽 6시경 잘 드세요. 오후 수술이라면 수술 전 3시간 전 정도에 위와 같은 식사를 합니다. 빵이나 우유 500CC 정도도 도움이 됩니다. 집에서 측정하는 혈당 측정기를 소지하여 병원에 오시는 것이 좋으며 도착 직후 혈당을 병원에서 체크합니다. 담당 코디나 의료진에게 식사 여부, 인슐린이나 혈당 강하제 투약 여부, 직전 혈당치를 알리시기 바랍니다. 만일 식사를 하지 못하고 병원에 오게 되는 경우는 인슐린이나 혈당 강하제를 복용하지 마세요.저혈당 쇼크가 올 수 있습니다.  수술이 끝나면 병원을 나서기 전 혈당을 체크하여 80 이하일 경우 설탕물, 우유 등을 먹어서 혈당을 올리고 집에 가세요. 집에 가신 후 식사를 하실 수 있으며 그 다음 날부터는 정상적인 혈당관리에 들어가세요.

전신마취환자 8시간 금식을 똑같이 하고 인슐린이나 혈당 강하제는 아침에 끊습니다. 병원에 와서 혈당을 체크한 후 금식 여부, 수술 전 혈당치를 담당 코디에게 알립니다. 심장병, 고혈압 환자, 간질 환자, 갑상선 환자, 천식환자 - 금식은 일반 환자와 동일하게  국소마취 4시간, 전신마취 8시간 금식 지켜야 합니다. 하지만 평소 복용하던 고혈압 약, 심장병 약, 기타 약은 수술 당일에도 아침 일찍 소량의 물과 함께 복용을 하고 병원에 내원해야 하며 복용하던 약을 지참해서 병원에 내원하시기 바랍니다 생리 조절을 위한 약, 피임약 , 호르몬제 , 아스피린 등은 수술 1-2주 전부터 복용을 중단해야 합니다.

바노바기 Pick 닫기
바노바기 Pick 닫기
Scype
* Ghi chú : Liên quan đến các ảnh trước
và sau trên trang web này,
các kết quả có thể rất khác nhau
phụ thuộc vào trường hợp riêng của mỗi bệnh nhân.