Đến thẳng Menu
래프트 메뉴


본문

 • 수술 이외의 방법이 있다고 광고하는 여러 광고 문구를 많이 보지만 의학적으로 증명된 방법은 거의 없습니다. 외부에서 기계를 이용하는 진동 마사지 식의 기계나 착용하는 여러 종류의 방법, 먹는 약물 요법 등이 소개 되고 광고 되고 있지만 의사들에게 공식적으로 인정된 방법은 수술 이외는 아직 없습니다.

  닫기
 • 보형물과 같은 인공 재료를 사용하는 시술은 공통적으로 거부반응과 같은 염증 반응이 제일 고려할 문제입니다. 그러나 다행이 가슴 성형술 후 가장 고민되고 흔히 보는 것은 그러한 보형물 자체의 부작용 보다는 촉감에 대한 문제이기 때문에 심각한 부작용은 매우 드문 편입니다. 의학적으로 5 % 정도에서 가슴의 부드러운 촉감이 덜해진다는 보고가 있는데 대게 마사지를 신중히 하지 않은 경우가 많으므로 수술 후 마사지가 필수입니다.

  닫기
 • 아주 빈약한 가슴을 가진 경우는 피부의 두께가 얇기 때문에 피부 밑에만 보형물을 넣으면 윤곽이 드러날 수 있고 촉감이 자연적인 가슴과 다를 수 있습니다. 그러나 코히시브 젤의 사용, 가슴 근육 밑에 넣는 기법이 도입된 이후는 이러한 현상이 비교적 적어졌습니다.

  닫기
 • 일상 생활 혹은 경상 정도의 부상을 입는 경우 삽입물이 터지는 것은 거의 불가능합니다. 다만 공장에서 만들어 질 때 불량의 오류는 아주 미약하지만 있을 수는 있습니다. 혹시 터지는 사고를 당하게 되더라고 교체를 하면 원상적인 상태로 신체의 위해 없이 돌아갈 수 있으며 원하는 경우 빼어서 수술 전 원상태로 돌아갈 수도 있습니다.

  닫기
 • 원래 넣은 보형물의 크기가 마음에 덜 들어서 크기를 줄이거나 더 크게 하고 싶은 분들이 있는데 유륜 주위 시술 혹은 겨드랑이 절개법을 통해서 쉽게 크기를 바꾼 보형물로 교환할 수 있습니다.

  닫기
 • 임신과 수유에는 전혀 무관하다는 것이 의학계의 정설로 되어 있습니다. 수유를 원할 경우 모유를 애기에게 수유할 수 있습니다

  닫기

바노바기 Pick 닫기
바노바기 Pick 닫기
Scype
* Ghi chú : Liên quan đến các ảnh trước
và sau trên trang web này,
các kết quả có thể rất khác nhau
phụ thuộc vào trường hợp riêng của mỗi bệnh nhân.