Đến thẳng Menu
래프트 메뉴


본문

 • 전신마취는 수술 중 전혀 통증을 느끼지 못하는 것이므로 수술 시에는 당연히 통증은 없습니다. (pain-free surgery). 수술 시 아플까 하는 것 이외에 궁금한 것은 수술 후 아픈 가 하는 것입니다. 수술 후 통증을 느끼는 것은 통증에 예민한 분인가에 따라서도 달라지지만 결국 통증을 유발하는 요인이 무엇인지도 중요합니다. 연부 조직 즉 살, 근육 등에는 신경이 많이 분포하기 때문에 수술 후 다양한 정도의 통증이 있을 수 있습니다. 통증에 예민한 분들에게는 단순히 이러한 불편함을 참는 것도 무섭게 느끼는 한 원인인데 현대 의학의 발달로 지속적 무통 정맥 진통 프로그램 (PCA ) 을 실시 할 수 있게 되어 통증에 대한 공포를 많이 해결할 수 있게 되었으며 바노바기성형외과에서도 수술 전에 미리 이러한 진통 프로그램을 신청함으로써 혜택을 보실 수 있습니다.PCA 는 주로 가슴 성형, 안면윤곽, 지방흡입과 같은 시술 후 시행하게 되는데 모든 불들이 할 필요는 없지만 예민하다고 생각되시는 분들이 신청하시는 것이 좋습니다. 사람에 따라 다를 수는 있지만 PCA 를 신청하지 않더라도 대부분 2-5일 정도의 시간이 지나면서 거의 불편함을 느끼지 않을 정도로 회복하게 됩니다.

  닫기
 • 가슴 확대술, 가슴 축소술 등의 수술은 전신마취로 하게 됩니다. 전신마취는 국소마취와 달리 마취과 전문의사가 직접 마취를 하게 되면 수술 전, 수술 중, 수술 후 집중 모니터링 프로그램에 의해 산소농도, 이산화 탄소 농도, 체온, 맥박, 호흡수, 혈압 등이 자동적으로 체크하게 됩니다.

  닫기
 • 가슴 축소술은 수술 후 통증이나 불편함이 다른 수술보다 적은 수술입니다.수술한 후 필요에 따라 입원을 하지 않거나 혹은 하루 정도 입원을 한 후 퇴원을 하게 됩니다. 수술 후 2-4 일정도 후에는 직장에 복귀할 수 있으며 기본적인 샤워는 상처가 덧나지 않는 이상 3-5 일 후 부터 실시 할 수 있습니다.

  닫기
 • 가슴 축소술은 가슴 확대술 과는 달리 흉터가 보이지 않아서 남들이 전혀 모르게 수술하는 것은 힘듭니다. 그러므로 약간 가슴이 큰 정도라면 지방흡입 수술을 통해서 해결 하는 것이 흉을 남기면서 수술하는 것 보다 좋습니다. 꽤 큰 정도라면 흉터를 약간 보이는 선에서 수술이 이루어 지며 남들이 흉을 알 수 있을 정도가 됩니다.

  닫기
 • 수술 방법상 가슴 조직을 속살만 줄이게 되면 바깥에 남는 피부가 쳐져서 쭈굴쭈굴 보일 수 밖에 없습니다. 그러므로 남는 여분의 바깥 피부를 없애게 되는데 이 없앤 피부를 나중에 봉합하는 과정에서 상처가 남게 됩니다.그 상처가 결국 흉으로 남게 되는 것입니다. 다만 그 정도 있어 수술방법에 따라 차이가 있어 가장 흉이 적게 남는 방법을 택하는 것입니다.

  닫기
 • 가슴이 그렇게 크기 않은 경우는 수술 시간이 짧아 마취에서 회복하는 시간이 아주 짧습니다.이런 경우는 입원이 필요하지 않습니다. 하지만 보통이상의 크기인 경우는 하루 정도 입원을 하는 경우도 있습니다. 이틀 이상의 입원은 거의 하지 않게 됩니다.

  닫기
 • 대부분의 수술 방법은 쳐진 가슴을 동시에 해결하게 됩니다. 다만 지방흡입에 의한 가슴 축소술인 경우는 쳐진 가슴을 동시에 해결하기 힘듭니다.

  닫기

바노바기 Pick 닫기
바노바기 Pick 닫기
Scype
* Ghi chú : Liên quan đến các ảnh trước
và sau trên trang web này,
các kết quả có thể rất khác nhau
phụ thuộc vào trường hợp riêng của mỗi bệnh nhân.