Đến thẳng Menu
Menu bên trái


본문

바노바기 소개 > 의료진 소개

의료진 소개 항상 여러분의 아름다움을 위해 노력하는 바노바기 성형외과 의료진입니다.

  • 양악수술
  • 지방흡입

항상 여러분의 아름다움을 위해 노력하는 바노바기 성형외과 의료진입니다. 좋은 성형외과를 넘어 위대한 성형외과가 될 수 있도록 노력하겠습니다. 또한 고객 중심의 사고로 고객의 입장을 헤아려 다시 찾을 수 있는 병원이 되도록 노력하겠습니다.

  • 중국 CCTV 영향력 있는 인물선정!

  • 중국 최대의 대표 국영방송사 CCTV
    바노바기성형외과 반재상, 오창현 원장님께서 한국의사 최초로 출연

    해외의 유명인사들을 소개하는 CCTV의 인기 토크쇼'분투'에서

    세계적으로 영향력 있는 인물로 선정 되었습니다.

1
바노바기 Pick 닫기
바노바기 Pick 닫기
Scype
* Ghi chú : Liên quan đến các ảnh trước
và sau trên trang web này,
các kết quả có thể rất khác nhau
phụ thuộc vào trường hợp riêng của mỗi bệnh nhân.